Καλό Καλοκαίρι

Αγαπητά παιδιά και γονείς,

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου σάς εύχονται Καλό Καλοκαίρι.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή απορία σας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο mail@4dim-alexandr.ima.sch.gr

Ολοήμερο Πρόγραμμα (Εγγραφές-Λειτουργία)

Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους, σύμφωνα με το έντυπο:

«Αίτηση-Δήλωση εγγραφής στο Ολοήμερο» από τις 11 Μαΐου έως τις 17 Μαΐου 2021

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, απαιτείται η γραπτή έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

Γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Η αποχώρηση των μαθητών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις (16:00’). Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00’), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων.

Μπορεί να συγκροτηθεί τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00’- 8:00’), για υποδοχή (7:00’- 7:15’) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15’- 8:00’), αν διαπιστωθεί σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Η φοίτηση των μαθητών/τριών του Ολοήμερου Προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης διακόπτεται όταν:

α) ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση,

β) όταν ο γονέας/κηδεμόνας ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του και

γ) όταν ο γονέας/κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το β΄ 15/νθήμερο του Νοεμβρίου και το α΄ 15/νθήμερο του Φεβρουαρίου

Επαναλειτουργία του Σχολείου – Self-test

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη Δευτέρα 10.05.2021, σύμφωνα με 50209/ΓΔ4 / 05-05-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα. Δηλαδή:

για τη Δευτέρα το τεστ πρέπει να γίνει το βράδυ της Κυριακής ή το πρωί της Δευτέρας, ενώ για την Πέμπτη το τεστ πρέπει να γίνει το βράδυ της Τετάρτης ή το πρωί της Πέμπτης.

Επίσης, μπορείτε αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου να επιλέξετε τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή σας σε ιδιωτική δομή, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την Δευτέρα.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του παιδιού και της αστυνομικής ταυτότητας (του γονέα) ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων, με τη βοήθεια του γονέα.

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:

Οι γονείς συνδέονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr (με τους κωδικούς taxisnet) όπου δηλώνουν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και εκδίδουν τη  «Σχολική Κάρτα για Covid-19» (για να μεταβείτε στην πλατφόρμα πατήστε εδώ)

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες θετικοί μαθητές και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19, μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες.

Ο μαθητής επιδεικνύει (δεν παραδίδει) τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στο σχολείο και τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον Διευθυντή ή την Υποδιευθύντρια.

Στην περίπτωση που μαθητής δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στο σχολείο, δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού για κάθε μαθητή, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της. Ο μαθητής παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Για τους μαθητές, των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ είναι θετικό, προβλέπεται ό,τι και για τους μαθητές που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.

Οι μαθητές, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:

  • η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
  • τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,
  • οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,
  • η χρήση αντισηπτικών,
  • οι σχολαστικοί καθαρισμοί,
  • οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,
  • τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Επισημαίνεται ότι μπορείτε να προμηθευτείτε το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Δείτε βίντεο με οδηγίες χρήσης το self-test εδώ

Κατεβάστε τη Σχολική Κάρτα Covid-19 εδώ

Δράσεις του ΣΤ2 στα πλαίσια του E-twinning

Στη διάρκεια της φετινής χρονιάς υλοποιείται ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο σχολείο μας στα πλαίσια του E-twinning. To θέμα του προγράμματος είναι: «Shakespeare got through it. We will, too». Οι μαθητές του ΣΤ2, με την καθοδήγηση της καθηγήτριας Αγγλικών κυρίας Μαρίας Δάρλα, συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και συνεργάζονται με τους μαθητές του σχολείου Agrupamento de Escolas de Souselo, Cinfães, Portugal.

Οι μαθητές μαθαίνουν για τον Γουίλιαμ Σαίξπηρ, τον Άγγλο ποιητή, δραματουργό και ηθοποιό. Συχνά ονομάζεται Άγγλος εθνικός ποιητής και θεωρείται από πολλούς ως ο μεγαλύτερος δραματουργός όλων των εποχών.

Προκειμένου οι μαθητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τον κόσμο, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και να εξασκήσουν την κατανόηση καθώς και τις δεξιότητες γραφής, αποκτούν γνώσεις σχετικά με τον μεγαλύτερο θεατρικό συγγραφέα της αγγλικής κουλτούρας, το Ελισαβετιανό Θέατρο της εποχής του – συγκρίνοντάς το με το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο – και εξοικειώνονται με ένα από τα πιο σημαντικά έργα του,  το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Ωστόσο, ο κύριος σκοπός αυτού του έργου είναι μέσω οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων να ενεργοποιηθεί η σκέψη και να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα των μαθητών συσχετίζοντας την επιδημία εκείνης της εποχής (βουβωνική πανούκλα) με την επιδημία της εποχής μας (covid-19).

Την εβδομάδα που προηγήθηκε τα παιδιά του ΣΤ2 γνώρισαν τους συμμαθητές τους από το σχολείο της Πορτογαλίας, μέσω μιας τηλεδιάσκεψης, γεγονός που τα χαροποίησε ιδιαίτερα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε δείγματα από τη δράση τους.

Epidemic..Shakespeare Got Through It.We Will,too!

Escape To Shakespeare’s World

Online meeting Part 1

Online meeting Part 2

Online meeting Part 3

Σημείωση: Για την προβολή των παιδιών στα παραπάνω βίντεο υπάρχει έγγραφη συναίνεση των γονέων τους.

Πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα”

Αγαπητοί γονείς,

Όσοι ενδιαφέρεστε (και πληροίτε τις προϋποθέσεις) να ενταχθείτε στο πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ μπορείτε να συνδέεστε στην πλατφόρμα https://www.digital-access.gov.gr/ με τους κωδικούς που έχετε στο taxisnet.

Τον Α.Μ. (Αριθμό Μητρώου μαθητή) που θα σας χρειαστεί μπορείτε να τον βρείτε στους ελέγχους προόδου των παιδιών (Γ-ΣΤ).

Για τα παιδιά των μικρότερων τάξεων (Α-Β) μπορείτε να τηλεφωνείτε στο σχολείο (9:00-12:00).